3zdania na maila

Jeśli chcesz otrzymywać codziennie 3zdania na swego maila, to możesz to zrobić tutaj.


 

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prowincja św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Polsce z siedzibą przy ul. Świętej Trójcy 4 w Gdańsku (80-822); kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej (na adres siedziby), elektronicznej: kuria@franciszkanie.gdansk.pl ;
2) administrator wyznaczył prowincjalnego inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email – iod_ofmconv@franciszkanie.gdansk.pl ;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu, udzielenia odpowiedzi na zapytanie, prowadzenia korespondencji, informowania o nowościach, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu administratora;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wypisania się z listy mailingowej;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

Loading