Rozciąganie horyzontu

Napisał

Gdy pojawia się jakaś trudność, to z reguły próbujemy od razu ją rozwiązać, rozwikłać, usunąć. Skupiamy na niej całą energię, a to powoduje, że nasze serca stają się ociężałe i stajemy się coraz bardziej zmęczeni i sfrustrowani; również dlatego, że po jednej trudności pojawi się druga, trzecia, kolejna… Jezus zaprasza do tego aby podnieść głowy, spojrzeć wyżej i szerzej i nabrać ducha – i zastanowić się jakie błogosławieństwo widać na horyzoncie, jaką pomyślną zapowiedź przychodzi spełnić Pan?

Liturgia Słowa

1. czytanie (Jr 33, 14-16), z Księgi proroka Jeremiasza

Tak mówi Pan: «Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu. W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedliwe; będzie wymierzać prawo i sprawiedliwość na ziemi. W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie trwać bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: Pan naszą sprawiedliwością».

Psalm (Ps 25 (24), 4-5. 8-9. 10 i 14 (R.: por. 1b))

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, * naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, * Boże i zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Dobry jest Pan i łaskawy, * dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, * uczy ubogich dróg swoich.

Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski * dla strzegących Jego praw i przymierza.
Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom * i objawia im swoje przymierze.

2. czytanie (1Tes 3,12–4,2), z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Bracia: Pan niech pomnoży was liczebnie i niech spotęguje miłość waszą nawzajem do siebie i do wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze utwierdzone zostały w nienagannej świętości wobec Boga, ojca naszego, na przyjście Pana naszego, Jezusa, wraz ze wszystkimi Jego świętymi. Na koniec, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie: zgodnie z tym, co od nas przejęliście o sposobie postępowania i podobania się Bogu – jak już zresztą postępujecie – stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam w imię Pana Jezusa.

Alleluja, alleluja, alleluja

Okaż nam, Panie, łaskę swoją
i daj nam swoje zbawienie.

Ewangelia (Łk 21, 25-28. 34-36), według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. a gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

Loading