Nieoczywisty Król

Napisał

Tytuł “król” w Ewangelii św. Jana przemierza fascynującą drogę – za każdym razem odnosi się do Pana Jezusa (prawie zawsze bezpośrednio), choć w zupełnie innych okolicznościach*Jezus Królna 16 razy tylko w 4 wypadkach nie dotyczy męki Pana Jezusa; te pozostałe sytuacje to 1,49; 6,15; 12,13 i 12,15.; po raz pierwszy pojawia się w ustach Natanaela w dzisiejszej Ewangelii, po raz ostatni w żądaniu arcykapłanów skierowanym do Piłata, by nie pisał na krzyżu “Król żydowski” (J 19,21Król ŻydowskiArcykapłani żydowscy mówili do Piłata: «Nie pisz: Król Żydowski, ale że On powiedział: Jestem Królem Żydowskim».). Ani na początku, ani na końcu drogi słowa “król” nie widać gołym okiem majestatu Pana Jezusa, a jednak były osoby, które (jak Natanael) go wyznawały.

Czy ty potrafisz dostrzec w Panu Jezusie więcej, niż widzą twoje oczy i podpowiadają twe odczucia, szczególnie w chwilach, kiedy jest ci ciężko?

Liturgia Słowa na święto św. Bartłomieja

(Ap 21, 9b-14)
Anioł tak się do mnie odezwał: “Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka”. I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte, Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu. Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela. Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka.

(Ps 145, 10-11. 12-13ab. 17-18)
REFREN: Niech wierni Twoi sławią Twe królestwo

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę.

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę
i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków,
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze.

(J 1, 45-51)
Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: “Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu”. Rzekł do niego Natanael: “Czyż może być co dobrego z Nazaretu?” Odpowiedział mu Filip: “Chodź i zobacz”. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: “Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”. Powiedział do Niego Natanael: “Skąd mnie znasz?” Odrzekł mu Jezus: “Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”. Odpowiedział Mu Natanael: “Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!” Odparł mu Jezus: “Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: „Widziałem cię pod drzewem figowym?” Zobaczysz jeszcze więcej niż to”. Potem powiedział do niego: “Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”.


* – na 16 razy tylko w 4 wypadkach nie dotyczy męki Pana Jezusa; te pozostałe sytuacje to 1,49Jezus KrólOdpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!»; 6,15Jezus KrólGdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.; 12,13Jezus Król(Wielki tłum) wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw. Wołali: Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie oraz «Król izraelski!» i 12,15Jezus KrólNie bój się, Córo Syjońska! Oto Król twój przychodzi, siedząc na oślęciu..

Loading