Co straszy ruiną i upadkiem

Napisał

Tomasz z Celano, w jednej z biografii opisującej życie św. Franciszka z Asyżu, opowiada jak to św. Franciszek prowadzi walkę duchową, a jedną ze strategii złego ducha jest straszenie: “[Franciszek] całe noce trawił na modlitwie w kościołach opuszczonych lub położonych na odludziu, przy czym wsparty łaską Boską przezwyciężał liczne lęki i liczne uciski ducha. Ścierał się wręcz z diabłem, który na tych miejscach nie tylko podżegał go wewnętrznie pokusami, ale też na zewnątrz straszył go ruiną i upadkiem” (1 Cel 72).
W czasie tegorocznej pielgrzymki na Jasną Górę miałem okazję słuchać, jak o. Piotr Szczepański OFMConv, przewodnik grupy brązowej WAPM-u, wyjaśniał te słowa i aplikował je do dzisiejszych czasów: i dziś diabeł straszy nas tym, że Kościół za chwilę popadnie w ruinę, upadnie i przekonuje nas do tego, że nie warto, że to wszystko na nic, że najlepiej się wypisać, etc.

Antidotum na ten podszept jest dzisiejsza Ewangelia, w której Pan Jezus zapewnia, że: “bramy piekielne Kościoła nie przemogą”.

CZYTANIA NA XXI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

PIERWSZE CZYTANIE

Iz 22, 19-23; Klucz domu Dawidowego

Tak mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu: «Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej posady, tego dnia powołam sługę mego, Eliakima, syna Chilkiasza. Oblokę go w twoją tunikę, przepaszę go twoim pasem, twoją władzę oddam w jego ręce; on będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy.

Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu; gdy on otworzy, nikt nie zamknie, gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbiję go jak kołek na miejscu pewnym; i stanie się on tronem chwały dla domu swego ojca».

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 6 i 8bc (R.: por. 8b)

Refren: Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki.

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, *
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, *
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność Twoją, *
bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnicę.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, *
pomnożyłeś moc mojej duszy.

Zaprawdę Pan jest wzniosły, †
patrzy łaskawie na pokornego, *
pyszałka zaś dostrzega z daleka.
Panie, Twa łaska trwa na wieki, *
nie porzucaj dzieła rąk swoich.

DRUGIE CZYTANIE

Rz 11, 33-36; Hymn na cześć mądrości Bożej

O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi! Kto bowiem poznał myśl Pana albo kto był Jego doradcą? Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki! Amen.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 16, 18

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół,
a bramy piekielne go nie przemogą.

 

EWANGELIA

Mt 16, 13-20; Ty jesteś Piotr i tobie dam klucze królestwa niebieskiego

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

 

 

Loading