słowa.

Napisał

Słuchać – wydaje się taką prostą czynnością. Słuchamy od pierwszych chwil naszego życia. Wiele dźwięków, wiele słów i nut. Wielokrotnie powtarzają się te same i jeszcze raz te same zdania. Jedne odbijają się od nas jak od ściany, inne zapadają głęboko w pamięć. Jezus chce na pewno, aby Jego słowa wbiły się głęboko, wyryły się w sercu, jak litery w kamieniu. W słowie Bożym jest On sam. Każde słowo Biblii wypełnia się w Nim. Usłyszeć to słowo to usłyszeć Jego samego, zachować i zatrzymać w sercu Jego samego. Wypełnić Jego słowo to nie tylko zachowanie przykazań, czy dobre postępowanie, to raczej Jego obecność w naszych myślach, słowach, gestach i postępowaniu. Tak, aby stać się nową świątynią, gdzie mieszka sam Bóg.

Czytanie z Księgi Ezdrasza (Ezd 6, 7-8. 12b. 14-20) Zakończenie odbudowy świątyni i obchód Paschy

Król perski Dariusz napisał do namiestników prowincji położonej na wschód od Eufratu: «Pozwólcie namiestnikowi Żydów i starszyźnie żydowskiej pracować nad tym domem Bożym. Niech odbudują ten dom Boży na dawnym miejscu. Wydaję rozporządzenie, jak macie się odnosić do owej starszyzny żydowskiej przy budowie tego domu Bożego, mianowicie: z dochodów królewskich, płynących z podatku Transeufratei, dokładnie i bez przerwy mają być owym mężom wypłacane koszty. Ja, Dariusz, wydałem ten rozkaz: niech będzie on dokładnie wykonany». A starszyzna żydowska budowała z powodzeniem dzięki proroctwu Aggeusza, proroka, i Zachariasza, syna Iddo, i doprowadzili budowę do skutku, zgodnie z rozkazem Boga Izraela i z rozporządzeniem Cyrusa i Dariusza oraz Artakserksesa, króla perskiego. I dom ten był gotowy na dwudziesty trzeci dzień miesiąca Adar – był to rok szósty panowania króla Dariusza. I Izraelici: kapłani, lewici i reszta wysiedleńców radośnie obchodzili poświęcenie tego domu Bożego. I na poświęcenie tego domu Bożego ofiarowali: sto cielców, dwieście baranów, czterysta jagniąt, a jako ofiarę przebłagalną za całego Izraela – dwanaście kozłów według liczby pokoleń izraelskich. I do służby Bożej w Jerozolimie ustanowili kapłanów według ich oddziałów, a lewitów według ich grup, zgodnie z przepisem księgi Mojżeszowej. Czternastego dnia miesiąca pierwszego wysiedleńcy obchodzili Paschę. Lewici bowiem jak jeden mąż oczyścili się; wszyscy oni byli teraz czyści i zabili baranki na Paschę dla wszystkich wysiedleńców, dla braci swoich, kapłanów, i dla siebie.

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 8, 19-21) Krewni Chrystusa

Przyszli do Jezusa Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu. Oznajmiono Mu: «Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą». Lecz On im odpowiedział: «Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je».

Loading