Nawet najszlachetniejsze

Napisał

Dziś zajmijmy się tylko jednym zdaniem – wersetem 12  z 6 rozdziału Listu do Rzymian, a więc pierwszym zdaniem z pierwszego czytania: “Niech grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim pożądliwościom”. Często rozumiemy to zdanie jako wezwanie do nas (a przez Pawła kierowane do chrześcijan w Rzymie), byśmy nie pozwalali, aby grzech w nas panował, czyli wydawał polecenia (tak też mają niektóre przekłady); kiedy zajrzymy jednak pod maskę tłumaczenia, odkryjemy, że podmiotem tego zdania jest grzech, a czasownik “królować”, panować, wykonywać władzę, odnosi się do trzeciej osoby liczby pojedynczej (czyli do grzechu), co prowadzi nas do ciekawej interpretacji: wezwanie Pawła można rozumieć jako modlitwę, wołanie, skierowane do Boga (podobnie, jak w modlitwie Ojcze nasz: “niech przyjdzie królestwo, Twoja wola niech się stanie”). I choć takie rozumienie 12 wersu nie zmienia oczywiście faktu, że mamy walczyć, by grzech w nas nie panował, to jednak otrzymujemy tu konkretne narzędzie, bez którego wszelkie nasze zmagania – nawet najszlachetniejsze – są skazane na porażkę: odniesienie do Boga przez modlitwę, dzięki której pamiętamy, rozważamy i stosujemy na co dzień zwycięstwo Jezusa, które dokonało się na krzyżu, a my przez wiarę możemy w nim uczestniczyć, to jest rozumieć, ze choć grzech wciąż ma na nas wpływ, to nie jest to już panowanie absolutne – przez wolną wolę możemy decydować się na słuchanie Jezusa, a nie pokus (słowo poddając, czyli czyniąc posłusznymi – gr.hypakouō – pochodzi od słuchać, dawać posłuch).

Tym, co daje nam siłę do walki, jest rozważanie tego, co zrobił dla nas Pan i wiara, że Jego zwycięstwo dokonało się po to, byśmy mogli je ogłaszać, deklarować, cieszyć się nim, stając wobec pokus, które grzech wysyła, pragnąc na nowo stać się naszym panem.

P.S. Chciałbym napisać więcej, ale i tak już przekroczyłem limit trzech zdań 🙂

Liturgia Słowa na środę XXIX tygodnia zwykłego

(Rz 6, 12-18)
Bracia: Niech grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim pożądliwościom. Nie oddawajcie też członków waszych jako broń nieprawości na służbę grzechowi, ale oddajcie się na służbę Bogu jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia, i członki wasze oddajcie jako broń sprawiedliwości na służbę Bogu. Albowiem grzech nie powinien nad wami panować, skoro nie jesteście poddani Prawu, lecz łasce. Jaki stąd wniosek? Czy mamy dalej grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy już poddani Prawu, lecz łasce? Żadną miarą. Czyż nie wiecie, że jeśli oddajecie samych siebie jako niewolników pod posłuszeństwo, jesteście niewolnikami tego, komu dajecie posłuch: bądź niewolnikami grzechu, co wiedzie do śmierci, bądź posłuszeństwa, co wiedzie do sprawiedliwości? Dzięki jednak niech będą Bogu za to, że gdy byliście niewolnikami grzechu, daliście z serca posłuch nakazom tej nauki, której was oddano, a uwolnieni od grzechu oddaliście się w niewolę sprawiedliwości.

(Ps 124 (123), 1-2. 3-5. 6-8)
REFREN: Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca

Gdyby Pan nie był po naszej stronie,
przyznaj Izraelu,
gdyby Pan nie był po naszej stronie,
gdy ludzie przeciw nam powstali,

wtedy pochłonęliby nas żywcem.
Gdy gniew ich przeciw nam zapłonął,
wówczas zatopiłaby nas woda,
potok by popłynął nad nami.
Wówczas potoczyłyby się nad nami wezbrane wody.

Błogosławiony Pan, który nas nie wydał na pastwę ich zębom.
Dusza nasza jak ptak się wyrwała z sideł ptaszników,
sidło się podarło, i zostaliśmy uwolnieni.
Nasza pomoc w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię.

Aklamacja (Mt 24, 42a. 44)
Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

(Łk 12,39-48)
Jezus powiedział do swoich uczniów: “To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie” Wtedy Piotr zapytał: “Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?” Pan odpowiedział: “Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielał jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: „Mój pan ociąga się z powrotem”, i zacznie bić sługi i służebnice, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą”.

 

 

 

 

 

Loading