obecność

Napisał

Zadziwiające jest, że podczas burzy Jezus, może spać. W Biblii nie ma zdania o tym, że Bóg śpi, ani sam Jezus w Ewangelii nie śpi. Jedynie w grobie spowił Pana sen śmierci. A w dzisiejszej scenie Jezus śpi, jakby umarł, a burza zwycięża małą wiarę uczniów. Czasami mogło by się wydawać, że Bóg zasnął, kiedy ja z czymś się zmagam i martwię. Wydaje się dużo trudniejszym przeżyciem doświadczenie, że Pan umarł w moim życiu. Na całe szczęście jest, ani nie umarł, ani mnie nie zapomniał. To raczej ja skupiony na burzach mojego życia zapomniałem, że jest. Dobrze że Jesteś, Panie, bez Ciebie mój strach i lęki by mnie zjadły. To, że Jesteś jest największym z cudów, którego doświadczam.

Czytanie z Księgi proroka Amosa (Am 3, 1-8; 4, 11-12) Proroctwo przeciw królestwu Izraela

«Słuchajcie tego słowa, które mówi Pan do was, synowie Izraela, do całego pokolenia, które Ja wyprowadziłem z ziemi egipskiej: Jedynie was znałem ze wszystkich narodów na ziemi, dlatego was nawiedzę karą za wszystkie wasze winy. Czyż wędruje dwu razem, jeśli się wzajem nie znają? Czyż ryczy lew w lesie, nie mając zdobyczy? Czyż lwiątko wydaje głos ze swego legowiska, jeśli niczego nie schwytało? Czyż spada ptak na ziemię, jeśli nie było zastawionego sidła? Czyż się unosi pułapka nad ziemią, zanim coś schwytała? Czyż dmie się w trąbę w mieście, a lud nie zadrży? Czyż zdarza się w mieście nieszczęście, by Pan tego nie sprawił? Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, nie objawiwszy swej tajemnicy sługom swym, prorokom. Gdy lew zaryczy, któż się nie ulęknie? Gdy Pan Bóg przemówi, któż nie będzie prorokować? Spustoszyłem was, jak podczas Bożego spustoszenia Sodomy i Gomory; staliście się jak głownia wyciągnięta z ognia; ale do Mnie nie powróciliście – mówi Pan. Dlatego tak uczynię tobie, Izraelu, a ponieważ tak ci uczynię, przygotuj się, by stawić się przed Bogiem twym, Izraelu!»

Psalm (Ps 5, 5-6a. 6b-7. 8 (R.: por. 9a))
Prowadź mnie, Panie, w swej sprawiedliwości

Ty nie jesteś Bogiem, *
któremu miła nieprawość,
zły nie może przebywać u Ciebie, *
nie ostoją się przed Tobą nieprawi.

Nienawidzisz wszystkich, *
którzy zło czynią.
Zgubę zsyłasz na każdego, kto kłamie. *
Pan brzydzi się człowiekiem podstępnym i krwawym.

Ja zaś dzięki obfitości Twojej łaski *
wejdę do Twojego domu,
upadnę przed świętym przybytkiem Twoim, *
przejęty Twą bojaźnią.

Aklamacja (Por. Ps 130 (129), 5)
Alleluja, alleluja, alleluja

Pokładam nadzieję w Panu, ufam Jego słowu.

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 8, 23-27) Uciszenie burzy na jeziorze

Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: «Panie, ratuj, giniemy!» A On im rzekł: «Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary?» Potem, powstawszy, zgromił wichry i jezioro, i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni: «Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?»

 

Loading